สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คำแนะนำในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล 1. เอกสารประกอบ
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. 2.1 นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ทาง E-Mail: license@coe.or.th
   2.2 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทำการตรวจรับเอกสาร พร้อมออกใบรับเรื่องและแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทาง E-Mail
   2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติ
   2.4 สภาวิศวกรจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
   2.5 อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้
   • ต่ออายุใบอนุญาตกำหนดภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 3,000 บาท
   • ต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 5,000 บาท
   • * กรณี ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
 3. ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่
  1. คลิก (ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วน)

หมายเหตุ
 1. กรณีนิติบุคคลมีความประสงค์จะใช้คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในฐานะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบุคคลดังกล่าว และหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนด (แบบฟอร์มหนังสือรับรองนิติบุคคล/หนังสือแสดงเจตจำนง)
 2. กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลแล้วต่อหัวหน้าสำนักงาน สภาวิศวกรภายในสามสิบวัน หลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลภายในกำหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร)
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน

 4. - ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  - ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล PDF