สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

# รายละเอียด
1 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
2 การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง "โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่"
3 ปิดทำการศูนย์บริการสมาชิกจะให้บริการถึงวันที่ 3O มิถุนายน นี้เท่านั้น สภาวิศวกรพร้อมให้บริการสมาชิกผ่านระบบ ONLINE เต็มรูปแบบ 
4 ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
5 วิศวกรอาสา พร้อมช่วยเหลือประชาชน ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ-เดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถขอความช่วยเหลือด้านวิศวกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆ
6 ประกาศผลการประกวดแนวความคิดและงานออกแบบเพื่อขับเคลื่อนแนวความคิด Sustainability
7 สภาวิศวกรเชิญเข้าร่วมงานเพื่อหาคำตอบของทางเอาตัวรอดในโลกอนาคตในงาน “Why วิศวะ?”
8 การขอหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
9 สภาวิศวกรประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
10 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30
11 การยื่นคำร้องขอคืนเงินที่ชำระไว้ต่อสภาวิศวกร (กรณีเงินโอนที่ไม่สามารถทำการตัดชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์
14 การยกเว้นการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
15 การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์
16 สภาวิศวกรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการชำระค่าธรรมเนียม
17 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
18 การปรับปรุงงานสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ตามข้อตกลงวิศวกรเอเปค
19 “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”
20 การประกาศบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563
21 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 การตรวจสอบและสังเกตธนบัตรปลอม
23 สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 7 ฉบับ
24 พิเศษ! สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร ธอส มอบดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับสินเชื่อจากธนาคาร โครงการ " Life Begins With GHB ''
25 ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวิศวกรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่)
26 แนวทางการปฏิบัติงานของสภาวิศวกรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)