สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

ข่าวประชาสัมพันธ์

# รายละเอียด
1 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นซองเอกสารประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้งโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
2 คำชี้แจงสภาวิศวกรกรณีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าสภาวิศวกรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยไม่ส่งเสริมและลดคุณค่าของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
3 การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
4 สภาวิศวกรจัดทำปฏิทินสภาวิศวกรปี 2022 ในรูปแบบ electronic ให้สมาชิกได้ Download ฟรี
5 การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การนำการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) มาส่งเสริมและสนับสนุนประกอบการดำเนินการของสภาวิศวกร
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่
7 คำชี้แจงสภาวิศวกรกรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของกรรมการสภาวิศวกรผ่านทางสื่อมวลชนและโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ EIA/EHIA โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือสนามบินสุวรรณภูมิ
8 การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง
9 การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง "โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่
10 วิศวกรอาสา พร้อมช่วยเหลือประชาชน ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ-เดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถขอความช่วยเหลือด้านวิศวกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆ
11 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
12 ประกาศผลการประกวดแนวความคิดและงานออกแบบเพื่อขับเคลื่อนแนวความคิด Sustainability
13 สภาวิศวกรเชิญเข้าร่วมงานเพื่อหาคำตอบของทางเอาตัวรอดในโลกอนาคตในงาน “Why วิศวะ?”
14 การขอหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
15 สภาวิศวกรประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
16 ปิดทำการศูนย์บริการสมาชิกจะให้บริการถึงวันที่ 3O มิถุนายน นี้เท่านั้น สภาวิศวกรพร้อมให้บริการสมาชิกผ่านระบบ ONLINE เต็มรูปแบบ
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30
19 การยื่นคำร้องขอคืนเงินที่ชำระไว้ต่อสภาวิศวกร (กรณีเงินโอนที่ไม่สามารถทำการตัดชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้)
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์
22 การยกเว้นการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
23 สภาวิศวกรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการชำระค่าธรรมเนียม
24 การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์
25 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
26 การปรับปรุงงานสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ตามข้อตกลงวิศวกรเอเปค
27 “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”
28 การประกาศบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563
29 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 การตรวจสอบและสังเกตธนบัตรปลอม
31 สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 7 ฉบับ
32 พิเศษ! สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร ธอส มอบดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับสินเชื่อจากธนาคาร โครงการ " Life Begins With GHB ''
33 ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวิศวกรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่)
34 แนวทางการปฏิบัติงานของสภาวิศวกรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)