สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

ข่าวสัมมนา และอบรม

วันที่สัมมนา
( dd-mm-yyyy )
รายละเอียด
29-12-2564 ฟรี เสวนา เรื่อง "TABEE เส้นทางสู่ Washington Accord" ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
23-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกรในวันที่ 23  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
22-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "การจัดการน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรมอย่างไรให้ยั่งยืนในวันที่ 22  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
21-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "การดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงงานของวิศวกรในวันที่ 21  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
21-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนะนำการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” (กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564)  ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
20-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "การลดข้อบกพร่องในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตทำได้อย่างไรในวันที่ 20  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
17-12-2564 ฟรี เสวนา เรื่อง “ตื่นรู้เรื่องภัยพิบัติจากสภาวะอากาศ ไฟป่า และ PM 2.5” ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) 
16-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) 
16-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
15-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers: "เสวนาประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและกฎหมายของงานอาคารในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
14-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "วิศวกรรมปฐพีที่วิศวกรโยธาควรทราบในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
14-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”  ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
13-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : "เหมืองแร่ในทศวรรษหน้าและสุดยอดแร่แห่งอนาคต" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
09-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers: หัวข้อ"แนวโน้มและนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาโครงการทางวิศวกรรม" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
08-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers: หัวข้อ "ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน​จริงหรือ?" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
08-12-2564 ฟรี เสวนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของผู้รับเหมาขนาดกลางกับงานภาคเอกชน” ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) 
07-12-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers: Emergent Future Needs ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)
25-11-2564 (เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม) สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาการประกอบวิชาชีพของวิศวกรต่างชาติ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) ฟรี
23-11-2564 ฟรี!  งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Future of Engineers: พลิกโฉมวงการวิศวกรไทยเพื่อหนทางรอดในยุคดิสรัปชัน” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webina
09-11-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”  ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
09-11-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร  วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
02-11-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "แนะนำการใช้งาน TEMCA Cable & Raceway Application" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
27-10-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
26-10-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมี" โดย คุณชวริน โพยมรัตน์  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
19-10-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "สัญญาที่เป็นธรรม : สัญญา FIDIC ทางเลือกที่เหมาะสม"  โดยคุณนพดล ใจซื่อ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
18-10-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ ประกอบวิชาชีพอย่างไร ไม่ให้ถูกลงโทษคดีจรรยาบรรณ” วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex 
12-10-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "อัพเดท! กฎหมายความปลอดภัยใหม่ ที่วิศวกรควรรู้" โดยคุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
07-10-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่งานโลหการและความปลอดภัยการทำโลหะหลอมเหลว” วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
06-10-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
05-10-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี" โดยคุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
17-09-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
02-09-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “บทเรียนจากภัยพายุฤดูร้อน”  วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
31-08-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ต้องรู้ !! กรณีศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำถึงแรงดันปานกลาง” โดยคุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
25-08-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
24-08-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การต่อลงดินและการป้องกันกระแสรั่วลงดิน” โดยคุณลือชัย ทองนิล วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
23-08-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ทางรอดอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางวิกฤติโควิด”  วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.15 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
19-08-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
17-08-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “วิศวกรรมเครื่องกล ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” โดยคุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
11-08-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันอุบัติภัยของอุตสาหกรรมเคมี” วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) (3 PDU)
10-08-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “เทคโนโลยี แก้ปัญหาวิกฤตโควิด และสิ่งแวดล้อม” โดยผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ และคุณวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
06-08-2564 สภาวิศวกรขอแจ้งเปลี่ยน Link อบรมออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 สำหรับวิทยากรและวิศวกรโยธา”  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
05-08-2564 ฟรีอบรมออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 สำหรับวิทยากรและวิศวกรโยธา”  วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
04-08-2564 ฟรีอบรมออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 สำหรับวิทยากรและวิศวกรโยธา”  วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
03-08-2564 ฟรี อบรมออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 สำหรับวิทยากรและวิศวกรโยธา”  วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
22-07-2564 ฟรีเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระดมสมองนิติบุคคล ชนปะทะโควิดระลอกใหม่”  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
02-07-2564 ฟรีอบรมออนไลน์ เรื่อง “เรื่องจำเป็นต้องรู้สำหรับวิศวกร ถ้าจะออกแบบโครงสร้างอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้”  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
24-06-2564 ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) (3 PDU)
23-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล”  วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
22-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ The Future of Electrical Machines ” โดย คุณพิชิต ลำยอง วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
15-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ COVID-19 & Health Safety Air Conditioning ” โดย คุณอรรณพ กิ่งขจี วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
10-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM (2 PDU/CPD Units)
08-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ Smart Mine  ” โดย คุณกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
04-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ ระบบบำบัดอากาศเสีย ” โดย รศ.ดร.วราวุธ เสือดี วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
02-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ” วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU/CPD Units)
01-06-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ” วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU/CPD Units)
28-05-2564 ขอเลื่อน  การสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การต่อลงดินและการป้องกันกระแสรั่วลงดิน” โดย คุณลือชัย ทองนิล วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
21-05-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม (Risk Analysis and Risk Assessment in Industrial Plants)” โดย รศ.ดร. อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
14-05-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56000 ” โดย รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
07-05-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ การพิจารณาข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม (ในทางปฏิบัติ) ” โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
05-02-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ การแก้ไขอาคารทรุดตัว ” โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
29-01-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ ทุกชีวิตมีคุณค่า ปลอดภัยด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับยุคนี้ EV, Solar, ปลั๊กพ่วง etc.. ” โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
22-01-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ COVID-19 กับ Negative Pressure Room (AIIR) ” โดย คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
15-01-2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ วิศวกรกับแนวคิดด้านความปลอดภัย ” โดย คุณสมบูรณ์  ธนาภรณ์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)