สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

ข่าวสมาคมอื่นๆ

# รายละเอียด
1 ขอเชิญร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ขยายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(แม่ลา)
2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11
3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
4 ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
6 ม.เกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
7 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564 (The Altruism Engineer Award 2021)
9 ก.ศป. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
11 รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชนในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
12 การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
13 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”
14 ม.เกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79
15 ม.เทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
16 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
17

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

18 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088
19 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208
20 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHAL HOT MIX RECYCLING)
21 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
22 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนเมษายน 2564
23 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเครื่องเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอบควบคุม 0101 ตอน ราบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.2+400-กม.2+900) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.51+087-กม.57+100 งานทางจักรยาน (ระยะที่ 2) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 ขอเรียนเชิญประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่
26 ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมิติปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของวิศวกรยุคเจนเนอเรชั่นวาย ต่ออินเตอร์เน็ต
27 ขอเชิญยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า อบจ.เชียงใหม่
28

สำนักงานทางหลวงที่ 15 ขอเชิญยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม

29 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) ประจำปี 2564
30 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564