สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม (Risk Analysis and Risk Assessment in Industrial Plants)” โดย รศ.ดร. อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>