สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ” วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>