สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>