สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) (3 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>