สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสมาคมอื่นๆ


ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมิติปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของวิศวกรยุคเจนเนอเรชั่นวาย ต่ออินเตอร์เน็ตอ่านข่าวทั้งหมด >>