สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย


สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ...
อ่านข่าวทั้งหมด >>