COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
ประจำปี 2564
โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิศวกร

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับ

หลักสูตร

วันที่จัด

ประจำเดือนมกราคม 2564

1.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม

15 มกราคม 2564

2.

เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 7

16 มกราคม 2564

3.

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 9

16 มกราคม 2564

4.

ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 2

20-22 มกราคม 2564

5.

“การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 26

20-22 มกราคม 2564

6.

พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 2

21 มกราคม 2564

7.

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ” หัวข้อ “ ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย ” รุ่นที่ 9

22 มกราคม 2564

8.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 2 : งานระบบป้องกันดิน

22 มกราคม 2564

9.

เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4

22-23 มกราคม 2564

10.

เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5

22-23 มกราคม 2564

11.

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

23 มกราคม 2564

12.

วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี เหมาะสมสำหรับภาคีและสามัญวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1

23-24 มกราคม 2564

13.

พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13

23-24 มกราคม 2564

14.

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงปั้นจั่นฉบับใหม่ (Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7

28-29 มกราคม 2564

15.

การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 2

28-29 มกราคม 2564

16.

รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

29 มกราคม 2564

17.

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

29 มกราคม 2564

18.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

29 มกราคม 2564

19.

การเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง”

30 มกราคม 2564

20.

หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering)

30 มกราคม 2564 - 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1.

การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 4

3 กุมภาพันธ์ 2564

2.

การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 2

4-5 กุมภาพันธ์ 2564

3.

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ” รุ่นที่ 15

5 กุมภาพันธ์ 2564

4.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

5 กุมภาพันธ์ 2564

5.

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 22

5 กุมภาพันธ์ 2564

6.

Ubuntu และ LibreOffice (Ubuntu and LibreOffice Workshop) รุ่นที่ 1

6 กุมภาพันธ์ 2564

7.

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 40

6-7 กุมภาพันธ์ 2564

8.

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 33

9-10 กุมภาพันธ์ 2564

9.

ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

10-11 กุมภาพันธ์ 2564

10.

“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 13

10-12 กุมภาพันธ์ 2564

11.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป/งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

12 กุมภาพันธ์ 2564

12.

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 7

12-13 กุมภาพันธ์ 2564

13.

การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14

13 กุมภาพันธ์ 2564

14.

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

19 กุมภาพันธ์ 2564

15.

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

19 กุมภาพันธ์ 2564

16.

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

20 กุมภาพันธ์ 2564

17.

ผู้ตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4

20 กุมภาพันธ์ 2564

18.

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 24

20-21 กุมภาพันธ์ 2564

19.

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 2

24-25 กุมภาพันธ์ 2564

20.

การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 5

25 กุมภาพันธ์ 2564

21.

การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2564

27 กุมภาพันธ์ 2564

22.

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

27-28 กุมภาพันธ์ 2564

23.

การสำรวจด้วยโดรนฉบับวิศวกรสำรวจ “มุมมอง ประสบการณ์ มาตรฐาน และการใช้งานที่ถูกต้อง

27-28 กุมภาพันธ์ 2564

24.

การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2564

28 กุมภาพันธ์ 2564