สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาต

จำนวนสมาชิก ทั้งหมด 168,114 คน
สมาชิกสามัญ
164,527 คน
สมาชิกวิสามัญ
3,587 คน

จำนวนใบอนุญาต ทั้งหมด 154,787 คน
ภาคีวิศวกรพิเศษ

โยธา 2,062

เครื่องกล 668

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 809

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 183

อุตสาหการ 63

เหมืองแร่ 0

สิ่งแวดล้อม 48

เคมี 15

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 14

เหมืองแร่ งานโลหะการ 2

รวม

3,864
วุฒิวิศวกร

โยธา 2,006

เครื่องกล 735

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 1,055

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 67

อุตสาหการ 150

เหมืองแร่ 69

สิ่งแวดล้อม 89

เคมี 49

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 67

เหมืองแร่ งานโลหะการ 9

รวม

4,296
สามัญวิศวกร

โยธา 9,611

เครื่องกล 2,781

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 4,142

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 114

อุตสาหการ 408

เหมืองแร่ 5

สิ่งแวดล้อม 362

เคมี 156

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 170

เหมืองแร่ งานโลหะการ 7

รวม

17,756
ภาคีวิศวกร

โยธา 55,397

เครื่องกล 23,868

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 30,956

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 4,503

อุตสาหการ 7,204

เหมืองแร่ 4

สิ่งแวดล้อม 4,132

เคมี 2,275

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 432

เหมืองแร่ งานโลหะการ 100

รวม

128,871