สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับสภาวิศวกร

สภาวิศวกร Council of Engineers
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 Engineering Act B.E. 2542
คณะกรรมการสภาวิศวกร Council Board
กรรมการสภาวิศวกร Council Board Member
คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร Subcommittee
คณะกรรมการจรรยาบรรณ Etiquette Committee
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย ..... Regulation of the Council of Engineers on .....
ระดับภาคีวิศวกร Associate Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาโยธา Associate Civil Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาเครื่องกล Associate Mechanical Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า (กำลัง) Associate Electrical Engineer (Power)
      - ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า (สื่อสาร) Associate Electrical Engineer (Telecommunication/ Electronic)
      - ภาคีวิศวกรสาขาอุตสาหการ Associate Industrial Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาเหมืองแร่ Associate Mining Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาเคมี Associate Chemical Engineer
      - ภาคีวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม Associate Environmental Engineer
ระดับสามัญวิศวกร professional engineer
ระดับวุฒิวิศวกร senior professional engineer
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ adjunct engineer
สมาชิก Member
สมาชิกสามัญ Ordinary Member
สมาชิกวิสามัญ Extraordinary Member
สมาชิกกิตติมศักดิ์ Honorary Member
ใบอนุญาต License
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม License for Professional Practice
ใบอนุญาตนิติบุคคล License for Juristic Person
การพักใบอนุญาต Suspension of License
การเพิกถอนใบอนุญาต Revocation of License
การต่ออายุใบอนุญาต Renewal of License
ใบแทนใบอนุญาต Replacing License