สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ประกาศ
 1. สภาวิศวกร เปิดรับสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
 2. คำขอทดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
 3. กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2564
 4. กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2563
 5. กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2562
 6. กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 1. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 14/2564
 2. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 13/2564
 3. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 12/2564
 4. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 11/2564
 5. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 10/2564
 6. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 9/2564
 7. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 8/2564
 8. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 7/2564
 9. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 6/2564
 1. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 6/2561
 2. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 5/2561
 3. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 4/2561
 4. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 3-1/2561 จ.เชียงใหม่
 5. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 3/2561
 6. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 2/2561
 7. รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบ
อื่นๆ
 1. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548
 2. กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
 3. เนื้อหา วิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร (กรมโยธาธิการฯ) ติดต่อ 02-2994362-3
เอกสารประกอบการสัมมนา "เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 1. การตรวจสอบอาคาร
 2. ปัญหาและข้อขัดข้องในการตรวจสอบอาคาร