สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

เปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร
  2. หลักฐานการโอนเงิน
  3. กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  (สำหรับสภาวิศวกรไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาต)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร 1303