COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รอบการจัดสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร

สอบข้อเขียนสามัญ

ครั้งที่ 4/2564
สำหรับสาขา โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
เริ่มเปิดรับสมัครสอบ 01/08/2564 - 16/10/2564
จัดสอบ 16/10/2564 - 16/10/2564 : สำนักงานสภาวิศวกร
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 10/09/2564
ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ 10/09/2564
ประกาศผลสอบข้อเขียน 15/12/2564
สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ 24/12/2564
รายละเอียดอื่นๆ # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
ครั้งที่ 3/2564
สำหรับสาขา โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
เริ่มเปิดรับสมัครสอบ 01/05/2564 - 05/07/2564
จัดสอบ 17/07/2564 - 17/07/2564 : สำนักงานสภาวิศวกร
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 11/06/2564
ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ 11/06/2564
ประกาศผลสอบข้อเขียน 15/09/2564
สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ 24/09/2564
รายละเอียดอื่นๆ # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
# ประกาศผลการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
ครั้งที่ 2/2564
สำหรับสาขา โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
เริ่มเปิดรับสมัครสอบ 01/03/2564 - 31/03/2564
จัดสอบ 15/05/2564 - 15/05/2564 : สำนักงานสภาวิศวกร
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 09/04/2564
ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ 09/04/2564
ประกาศผลสอบข้อเขียน 14/07/2564
สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ 23/07/2564
รายละเอียดอื่นๆ # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
# ประกาศผลการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
ครั้งที่ 1/2564
สำหรับสาขา โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
เริ่มเปิดรับสมัครสอบ 01/01/2564 - 19/02/2564
จัดสอบ 20/03/2564 - 20/03/2564 : สำนักงานสภาวิศวกร
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 15/02/2564
ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ 15/02/2564
ประกาศผลสอบข้อเขียน 12/05/2564
สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ 31/05/2564
รายละเอียดอื่นๆ # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
# ประกาศผลการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร