สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับวุฒิวิศวกร


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

ดำเนินการยื่นเลื่อนระดับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร (เลื่อนระดับ)
 1. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 2. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  • ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี เท่านั้น
  • สามารถเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร
 3. รอการพิจารณาเอกสาร (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 4. รอการพิจารณาเอกสารและผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  • เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  • เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 5. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 6. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  • คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทดสอบความรู้และประสบการณ์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • หากสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แก้ตัวครั้งที่ 2
 7. รออนุมัติใบอนุญาตรอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 8. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 5,000 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 9. รอรับใบอนุญาต
รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาต
 1. รูปถ่าย
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181x230 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .jpg)
 2. ลายเซ็นต์
  • ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181x185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 3. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพ
  • กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • แบบบัญชีแสดงผลงานและปริฒาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีผู้รับ รองผลงานเป็นวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ (ไฟล์ .pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 5. รายงานผลงานโครงการดีเด่น
  • โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวนอย่างน้อย 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 โครงการและให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชี แสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  • โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   • ชื่อโครงการ
   • วัตถุประสงค์โครงการ
   • ขั้นตอนในการดำเนินงานและนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน
   • ระยะเวลาปฎิบัติงาน
   • ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขปัญหา
   • ผลสำเร็จในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการและจุดเด่นของโครงการ
 6. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 7. หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 8. หลักฐานการศึกษา เพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • เอกสารหลักฐานการศึกษาระบุวันที่จบการศึกษา สำหรับวุฒิ ป.โท ป.เอก หรือวุฒิอื่นๆ
  • รวมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน (ไฟล์ .pdf)

หมายเหตุ:

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนระดับสามัญวิศวกร รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร 5,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 3. ระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานทางการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้