หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล ใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร

ใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร

ยินดีต้อนรับสู่ใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร

            เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต พัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการเลื่อนระดับวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถการประกอบวิชาชีพและเพื่อการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้เป็นสากลจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถหลายด้าน ทั้งที่เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ (Code of Conduct : CC) การให้บริการวิชาชีพ (Code of Service : CS) และการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice : CP) ตามกรอบความสามารถทางวิศวกรรมระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันในกลุ่มสมาพันธ์การประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพให้เทียบเท่าระดับสากล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวุฒิวิศวกร

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี เท่านั้น
  – สามารถเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 10. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  – คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทดสอบความรู้และประสบการณ์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  – หากสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แก้ตัวครั้งที่ 2
 11. รออนุมัติใบอนุญาต รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 12. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 5,000 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 13. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)

2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร 5,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน

3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตวุฒิวิศวกร

จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตวุฒิวิศวกร

 1. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181×230 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 2. ลายเซ็นต์ *
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181×185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 3. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคำขอ *
  – กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมที่เด่นชัดเพื่อขอเลื่อนระดับ *
  – แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 5. แบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD Activities) (ถ้ามี)
  – ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สภาวิศวกร)
  – ทั้งนี้หน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้นั้น (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 6. แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ *
  – กรุณากรอกข้อมูลคำแถลงความสามารถประกอบวิชาชีพตามแบบฟอร์มทีสภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 7. รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น *
  – โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวน 2 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดคำแนะนำการจัดทำรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น)
 8. หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
  – หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 9. หลักฐานการศึกษา (เพิ่มเติม ถ้ามี)
  – เอกสารหลักฐานการศึกษาระบุวันที่จบการศึกษา สำหรับวุฒิ ป.โท ป.เอก หรือวุฒิอื่นๆ
  – รวมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน (ไฟล์ .pdf)

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

งานเลื่อนระดับวุฒิ

1303 ต่อ 209, 228
professional@coe.or.th