หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ยินดีต้อนรับสู่ การต่ออายุใบอนุญาตบุคคล

            ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกระดับ มีรูปแบบใบอนุญาตเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 180 วัน ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหรือเดินทางมายังสภาวิศวกร และใบอนุญาตฯ มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล” และ กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่บริการ
 3. เลือกเมนู “ต่ออายุใบอนุญาต”
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนพร้อมเลขสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. กดปุ่มต่ออายุใบอนุญาตและเลือกใบอนุญาตที่ต้องการต่ออายุ (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
 6. กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุญาต
 7. อัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น เพื่อใช้จัดพิมพ์บนใบอนุญาต
 8. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ และกดยืนยันข้อมูล
 9. ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
 10. ติดตามสถานะการจัดส่งใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาต

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ
 2. ลายเซ็น

หมายเหตุ

รูปถ่ายและลายเซ็นดังกล่าวใช้จัดพิมพ์บนใบอนุญาต โปรดปรับแต่งและอัปโหลดตามที่ระบบกำหนด

ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก-ใบอนุญาต

 1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก 1,000 บาท 
 2. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร 1,000 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับวุฒิวิศวกร 1,500 บาท

หมายเหตุ

 1. กรณีต่ออายุใบอนุญาตหลังหมดอายุ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2544
 2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
 3. ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th