หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ร่วมทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภาวิศวกร เลขที่บัญชี 140-270922-2
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565

การขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

  1. ชื่อ-สกุล (ที่ต้องการออกใบอนุโมทนาบัตร)
  2. ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์)
  3. เบอร์โทรศัพท์
    ส่งรายละเอียดพร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : callcenter@coe.or.th
    *หากต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบไฟล์ โปรดแจ้งความประสงค์มาทาง E-mail

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1303 (จ-ศ เวลา 8.30-16.30 น.)

รายนามผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ลำดับชื่อนามสกุล
1นางสาวปาริชาตพรหมเมศว์
2นางศันสนีย์สุภาภา
3นายลือชัยทองนิล
4นายธนวัฒน์ติณสุรวัฒนา
5นาย มานพศรีตุลยโชติ
6บริษัท เจ เอ ที วิศวกรรม จำกัด 
7นายยุทธศักดิ์นุ่นโชติ
8นางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์หล่องทองคำ
9นายดิเรกลาวัณย์ศิริ
10นางวิไลลักษณ์สระมูล
11นายสุรสิทธิ์บัวบาน
12นายณัทเศรษฐ์ถิรวัฒน์ธนกร
13นายสุริยาจิรสถิตสิน
14นายแหลมทองพงศ์สุทธิยากร
15นางสาวกัลยาแพงสาย
16นายอภิชัยสีตกะลิน
17นายปิ่นภพมีชูเวท
18นายชัยโรจน์กูลชัย
19นายพีระพงษ์ตั้งวันเจริญ
20นางสาวพัทธิยะศรีเนตร
21นายธีรพลน่าชม
22นายวิทยาไชยโพธิ์
23นายวินัยเครือแก้ว
24นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์
25นายสมรักลิขิตเจริญพันธ์
26นายธเนศ ยิ้มรักญาติ
27นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
28นายอำนวย สุทธิหวังเจริญ
29นายธนเดชธีระสุนทรกุล
30นายเฉลิมชนม์ พาครุฑ
31นางสาวจุฑามณี มาศฉมาดล
32นางสาวณิติพร แสงจ้า
33นายกฤตวิทย์ สัจวิโรจน์
34นางภาวนา เขมะลิลิต
35นายสุรนาถ กลสรร
36นายอภิวัฒน์โชติชัชวาลย์กุล
37นายธีระ วงศ์สมุทร
38นายพีระวัฒน์ สิทธิการุณ
39นายถาวร ธีรเมธาทิพรัตน์
40นายฉัตรมงคล พลชา
41นายวิสุทธิ์ ชินประพินพร
42นายพิษณุ พิศิษฐการ
43นายถนอมศักดิ์เสริมศิลป์
44นางสาวนลพรรณ อ่อนศิริ
45นายนภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
46นายโอฬาร ทองขาวเผือก
47นายสิทธิชัย วรกุลชัย
48นายศุภกร ขาวสุข
49นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม
50นางกล่องใจทิพย์ แย้มวงษ์
51นายสินทู นราอาจ
52นางอารมย์​ ทองสันติ
53นายทรงธรรม สุริโย
54นายทวีศักดิ์ พวงพัฒนชัย
55นายพิทยา ธนวณิชย์กุล
56นายพิชิต ลำยอง
57นายศรัณย์ เตชะเสน
58นายอนันต์ การถาวร
59บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
60นายณฐธน ประวิทย์ตานนท์
61นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์