หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 กรณีหากท่านมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าวขอให้มีหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว 

Powered By EmbedPress