หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีขอให้ระงับผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ไว้เป็นการชั่วคราว