หน้าหลัก ประกาศ ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2565 (คอมพิวเตอร์ ชายฝั่ง ป้องกันอัคคีภัย พลังงาน เมคคาทรอนิกส์ ยานยนต์ ระบบราง สารสนเทศ สำรวจ แหล่งน้ำ ต่อเรือ และปิโตรเลียม)

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2565 (คอมพิวเตอร์ ชายฝั่ง ป้องกันอัคคีภัย พลังงาน เมคคาทรอนิกส์ ยานยนต์ ระบบราง สารสนเทศ สำรวจ แหล่งน้ำ ต่อเรือ และปิโตรเลียม)

ดาวน์โหลด