หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ม่าน โคมไฟตกแต่ง ป้ายและตราสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ที่จะดำเนินงานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานอาคาร รวมทั้ง ดำเนินการให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขายเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ในราคาชุดละ 1,000 บาท ณ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา

กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมขอให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (ก่อนเวลา 17.00 นาฬิกา) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@coe.or.th

การยื่นเอกสารข้อเสนอ

กำหนดการยื่นข้อเสนอในวันที่ 4 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา ณ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารข้อเสนอหลังเวลาที่กำหนด)

ข้อสงวนสิทธิ์

สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม