หน้าหลัก ฟรี- สัมมนา “ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 ”

ฟรี- สัมมนา “ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 ”

โดย : คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


เรื่อง : จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

วิทยากร :

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

2. นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์ กรรมการจรรยาบรรณ

3. นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการจรรยาบรรณ

4. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ กรรมการจรรยาบรรณ

ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้หลังจบการสัมมนาเป็นต้นไป ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ