หน้าหลัก ฟรี-เสวนา เรื่อง “นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย Sustainable Development Goal 7”

ฟรี-เสวนา เรื่อง “นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย Sustainable Development Goal 7”

โดย : คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง : นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย Sustainable Development Goal 7

วิทยากร :

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
  2. นายชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  3. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  4. นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  5. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง
  6. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกร

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ