หน้าหลัก ฟรี-สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

ฟรี-สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

*** หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ มีการเปลี่ยนแปลง ***

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี

วิทยากร : คุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ 

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน *** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น
หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว ***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการบรรยาย

กำหนดการ

ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม

1. การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตาม CFW

2. แนะนำวิธีการเขียนผลงาน

3. การเพิ่มพูนความรู้เรื่องมาตรฐาน