หน้าหลัก รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.5 “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร”

ผู้ร่วมเสวนา

  1. รองศาสตราจารย์ สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  2. รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง อนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  3. นายสุรสีห์ ยุทธสารประสิทธิ์ คณะทำงานประจำสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเรือ

ดำเนินรายการ :

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร
  2. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้