หน้าหลัก อบรม เรื่อง “การจัดการสารเคมีอันตรายแบบบูรณาการตามหลักวิศวกรรม แผนฉุกเฉินและการตอบโต้กรณีเกิดการรั่วไหล”

อบรม เรื่อง “การจัดการสารเคมีอันตรายแบบบูรณาการตามหลักวิศวกรรม แผนฉุกเฉินและการตอบโต้กรณีเกิดการรั่วไหล”

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรม

เรื่อง “การจัดการสารเคมีอันตรายแบบบูรณาการตามหลักวิศวกรรม แผนฉุกเฉินและการตอบโต้กรณีเกิดการรั่วไหล”

วิทยากร :

1. ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

  • อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
  • วุฒิวิศวกรเคมี
  • ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร
  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. นายวิโรจน์ จิระเดชะ

  • สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง
  • ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา 
รับฟังการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับ CPD 4 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรม
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ :

  1. มีการทดสอบหลังจบการอบรม ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 4 หน่วย
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ ไม่ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 2 หน่วย
  4. เอกสารประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ