หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร รายชื่อผู้ชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้ชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการ จำนวน 6 คณะ ดังนี้

 1. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หมวดที่ 1 ระดับสามัญวิศวกร จำนวน 5 คน
  • หมวดที่ 2 ระดับวุฒิวิศวกร จำนวน 16 คน
 2. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • หมวดที่ 1 ระดับสามัญวิศวกร จำนวน 40 คน
  • หมวดที่ 2 ระดับวุฒิวิศวกร จำนวน 95 คน
 3. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หมวดที่ 1 ระดับสามัญวิศวกร จำนวน 3 คน
  • หมวดที่ 2 ระดับวุฒิวิศวกร จำนวน 16 คน
 4. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หมวดที่ 1 ระดับสามัญวิศวกร งานไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 3 คน และงานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน
  • หมวดที่ 2 ระดับวุฒิวิศวกร งานไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 8 คน และงานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 57 คน
 5. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวน 12 คน
 6. ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 23 คน
  • สาขาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 23 คน
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
  • สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง จำนวน 16 คน
  • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 16 คน
  • สาขาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 23 คน
  • สาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 16 คน
  • สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จำนวน 18 คน
  • สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 7 คน
  • สาขาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 6 คน
  • สาขาวิศวกรรมระบบราง จำนวน 15 คน
  • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ จำนวน 11 คน
  • สาขาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 33 คน
  • สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จำนวน 16 คน
  • สาขาวิศวกรรมอากาศยาน จำนวน 10 คน
  • สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 4 คน