หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

กันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

ส่วนสำนักงานสภาวิศวกร

สุกัญญา บำรุงพงษ์

หัวหน้าฝ่ายฯ
(ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนฯ)

ยุทธชัย สิริวนาสรรค์

หัวหน้าฝ่ายฯ
(ปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบำรุง)

สายชล วังบุญคง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานจัดซื้อจัดจ้าง)

วัจนารัตน์ วารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานบุคคล)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานจัดซื้อและคลังสินค้า

นฤมล มุ่งหาเงิน

สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

สรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ

หัวหน้าสำนักฯ

พัชญา บุญกองแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ
(งานกฎหมายจรรยาบรรณ)

ตรีสุคนธ์ บุตรี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ
(งานกฎหมายทั่วไป)

นิติกรรับผิดชอบ

งานกฎหมายทั่วไป

กิจจา สำลีนวล

วรางคณา เหมืองจา

เอกภาพ สำเภาทอง

งานกฎหมายจรรยาบรรณ

เจิมขวัญ ดำสมาน

เลอลักษณ์ บริรักษ์

อริญญารัตน์ จมจื่น

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

ปาริชาต พรหมเมศว์

หัวหน้าฝ่ายฯ

ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ

รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานวางแผนและจัดการ)

จันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานสาขาวิศวกรรมไม่ควบคุมและหนังสือรับรอง)

ขจรทิพย์ ลาดเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานบริการสมาชิกและใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร)

วัทน์พร สาครพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานควบคุมกระบวนงาน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานเลื่อนระดับใบอนุญาต

สุกัญญา บำรุงพงษ์

กรีฑาพล ดนตรี

ภัทรพล พลอยบำรุง

ปาริชาติ พรมส่วน

สุวนันท์ วงศ์ชาลี

งานส่งเสริม 17 สาขา หนังสือรับรองและนิติบุคคล

ปณิดาอร รอดประทับ

ศศิธร ลามคำ

งานบริการสมาชิก งานจัดสอบและใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

ณัฐชนน ทองสุทธิ์

ธีรศักดิ์ ปทุมวัน

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฯ

อิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริม 17 สาขาและจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ

โชติกา ทยากรโกสิน

งานรับรองปริญญาและ CPD

สันติสุข ไชยบุรินทร์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธุ์

ที่ปรึกษา

วรวิวัฒน์ อ่ำพิพัฒน์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ

เสาวรส ชุ่มเสนา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานสนับสนุนระบบ

ชนัยกานต์ น้อยเจริญ

วรเมธ พรหมเพ็ญ

งานธุรการ

จุรีพร สงยัง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กนกพร ส่องศรี

หัวหน้าฝ่ายฯ

ภัลภัส บุญช่วยเจริญพร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(ด้านประชาสัมพันธ์)

วรรณธนา ติยวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(ด้านบริการสมาชิก)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์

เพ็ญพิรุฬห์ ศรีประสาธน์

กัณฑ์อเนก ช่วยชูจิตร

งานวิศวกรอาสาและสวัสดิการสมาชิก

ขวัญฤทัย ปินใจ

งาน Call Center

ปนัดดา คทธมาตย์

ฝ่ายการคลัง

มณฑา ศาสตร์เพ็ง

หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานการเงิน

ศศิธร ทับทิมศรี

ภัทราภรณ์ จูเจ้ย

งานบัญชี

นิตยา พุทธสอน

งานธุรการ

เสนอ นิมิตพงศ์

ฝ่ายต่างประเทศ

กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย

หัวหน้าฝ่ายฯ

ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง

รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งาน TABEE

ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

งานต่างประเทศ

รติมา สัตบุรุษาวงศ์

ฝ่ายบริหาร

เทพิน เกษะศิริ

หัวหน้าฝ่ายฯ

พัชรี แซ่เตียว

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานสารบรรณ

ชนนิภรณ์ นิธิธัญญานุรักษ์

งานเลขานุการและธุรการ

กาญจนา ฟองรัตน์

ฝ่ายบริหารจัดการสถานที่

สายชล วังบุญคง

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฯ

วิราช ไชยวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ชนมน เพ็ญจันทร์

รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

สัญญา ศรีเมือง

สุรัตน์ แสงอาวุธ

งานแม่บ้าน

พัชรี ศรีวิชา

ฝ่ายซ่อมบำรุง

เกรียงไกร สิลตระกูล

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานช่างอาคาร

ยุทธชัย สิริวนาสรรค์

ปาดือลี อารง

งานธุรการ

สุวิหาญ ชุมศรี