หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

กันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

ส่วนสำนักงานสภาวิศวกร (งานบุคคล)

วัจนารัตน์ วารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ (ส่วนงานสำนักงานสภาวิศวกร)

ชนนิภรณ์ พานทอง

สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ (Legal and Ethics Office)

สรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ

หัวหน้าสำนักฯ

พัชญา บุญกองแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ

ตรีสุคนธ์ บุตรี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ

เจิมขวัญ ดำสมาน

กิจจา สำลีนวล

วรางคณา เหมืองจา

ปนัดดา คทธมาตย์

เลอลักษณ์ บริรักษ์

เอกภาพ สำเภาทอง

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต (Registration and License Section)

ปาริชาต พรหมเมศว์

หัวหน้าฝ่ายฯ

วิราช ไชยวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

จันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ขจรทิพย์ ลาดเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ณัฐชนน ทองสุทธิ์

สัญญา ศรีเมือง

สันติสุข ไชยบุรินทร์

ชนมน เพ็ญจันทร์

ธีรศักดิ์ ปทุมวัน

ปณิดาอร รอดประทับ

อัจฉราภรณ์ ระดาเสริฐ

กรีฑาพล ดนตรี

ภัทรพล พลอยบำรุง

สุวิหาญ ชุมศรี

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ (Educational and Professional Standards Section)

สุกัญญา บำรุงพงษ์

หัวหน้าฝ่ายฯ

อิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Section)

วรวิวัฒน์ อ่ำพิพัฒน์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายฯ

เสาวรส ชุ่มเสนา

ชนัยกานต์ น้อยเจริญ

จุรีพร สงยัง

ปรมัตถ์ ภูมมะ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Organization Communication Section)

กนกพร ส่องศรี

หัวหน้าฝ่ายฯ

วรรณธนา ติยวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ภัลภัส บุญช่วยเจริญพร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ขวัญฤทัย ปินใจ

เพ็ญพิรุฬห์ ศรีประสาธน์

กัณฑ์อเนก ช่วยชูจิตร

ฝ่ายการคลัง (Finance Section)

มณฑา ศาสตร์เพ็ง

หัวหน้าฝ่ายฯ

สายชล วังบุญคง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

วัทน์พร สาครพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ศศิธร ทับทิมศรี

ศศิประภา ปรางค์ชัยภูมิ

นันท์สินี จันทร์เภา

เสนอ นิมิตพงศ์

ฝ่ายต่างประเทศ (Foreign Affairs Section)

กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย

หัวหน้าฝ่ายฯ

ปาริชาติ พรมส่วน

รติมา สัตบุรุษาวงศ์

ฝ่ายบริหาร (Administrative Section)

เทพิน เกษะศิริ

หัวหน้าฝ่ายฯ

พัชรี แซ่เตียว

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

กาญจนา ฟองรัตน์

ฝ่ายอาคารสถานที่ (Building and Facility Section)

ยุทธชัย สิริวนาสรรค์

หัวหน้าฝ่ายฯ

สมพร จงมีสุข

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

โชติกา ทยากรโกสิน

นฤมล มุ่งหาเงิน

พัชรี ศรีวิชา

สุรัตน์ แสงอาวุธ

เกรียงไกร สิลตระกูล

ปาดือลี อารง