หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

กันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์

หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

ส่วนสำนักงานสภาวิศวกร (งานบุคคล)

เทพิน เกษะศิริ

หัวหน้าฝ่ายฯ

วัจนารัตน์ วารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ส่วนสำนักงานสภาวิศวกร (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

สายชล วังบุญคง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

สรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ

หัวหน้าสำนักฯ

พัชญา บุญกองแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ

ตรีสุคนธ์ บุตรี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักฯ

เจิมขวัญ ดำสมาน

กิจจา สำลีนวล

วรางคณา เหมืองจา

เลอลักษณ์ บริรักษ์

เอกภาพ สำเภาทอง

อริญญารัตน์ จมจื่น

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

ปาริชาต พรหมเมศว์

หัวหน้าฝ่ายฯ

จันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ขจรทิพย์ ลาดเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ณัฐชนน ทองสุทธิ์

สัญญา ศรีเมือง

สันติสุข ไชยบุรินทร์

ธีรศักดิ์ ปทุมวัน

ปณิดาอร รอดประทับ

กรีฑาพล ดนตรี

ภัทรพล พลอยบำรุง

สุวิหาญ ชุมศรี

ศศิธร ลามคำ

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

อิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

โชติกา ทยากรโกสิน

ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วรวิวัฒน์ อ่ำพิพัฒน์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายฯ

เสาวรส ชุ่มเสนา

ชนัยกานต์ น้อยเจริญ

จุรีพร สงยัง

วรเมธ พรหมเพ็ญ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กนกพร ส่องศรี

หัวหน้าฝ่ายฯ

วรรณธนา ติยวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ภัลภัส บุญช่วยเจริญพร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ขวัญฤทัย ปินใจ

เพ็ญพิรุฬห์ ศรีประสาธน์

กัณฑ์อเนก ช่วยชูจิตร

สุวนันท์ วงศ์ชาลี

ฝ่ายการคลัง

มณฑา ศาสตร์เพ็ง

หัวหน้าฝ่ายฯ

วัทน์พร สาครพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ศศิธร ทับทิมศรี

เสนอ นิมิตพงศ์

ฝ่ายต่างประเทศ

กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย

หัวหน้าฝ่ายฯ

กาญจนา ฟองรัตน์

อัจฉราภรณ์ ระดาเสริฐ

รติมา สัตบุรุษาวงศ์

ฝ่ายบริหาร

กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย

รักษาการหัวหน้าฝ่ายฯ

พัชรี แซ่เตียว

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ชนนิภรณ์ พานทอง

ฝ่ายบริหารจัดการสถานที่

สุกัญญา บำรุงพงษ์

หัวหน้าฝ่ายฯ

วิราช ไชยวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ชนมน เพ็ญจันทร์

ปนัดดา คทธมาตย์

นฤมล มุ่งหาเงิน

พัชรี ศรีวิชา

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ยุทธชัย สิริวนาสรรค์

หัวหน้าฝ่ายฯ

สมพร จงมีสุข

หัวหน้าฝ่ายฯ

เกรียงไกร สิลตระกูล

สุรัตน์ แสงอาวุธ

ปาดือลี อารง

ปาริชาติ พรมส่วน