ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ– วางแผน ปรับปรุง และกำกับดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ– ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ– ประสานงาน ติดต่อ บริษัท เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ– ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง พัฒนา และดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ,  Network, Server , Security และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง– จัดทำแผนบำรุงรักษา พร้อมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเอกสาร รายละเอียดขอบเขตงานของระบบ– สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค– กำกับดูแลเจ้าหน้าที่สนับสนุน– ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ– เพศชาย หรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

3 months ago
รับสมัครงาน

IT COE

23 Feb 2024

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 6. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง 2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน  1  อัตรา ทักษะ/คุณสมบัติ :- 3. เจ้าหน้าที่ช่างอาคาร จำนวน  1  […]

1 year ago
รับสมัครงาน

PR COE

7 Apr 2023

ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- 2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์                                   จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- 3. นิติกร                                                             จำนวน  2  อัตรา คุณสมบัติ :- 4. เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย (เสมียนทนาย)           จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ                                จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ:- 6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า                              จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ:- 7. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน                                จำนวน […]

2 years ago
รับสมัครงาน

IT COE

22 Apr 2022