หน้าหลัก รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผน ปรับปรุง และกำกับดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
– ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ประสานงาน ติดต่อ บริษัท เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
– ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง พัฒนา และดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ,  Network, Server , Security และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำแผนบำรุงรักษา พร้อมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเอกสาร รายละเอียดขอบเขตงานของระบบ
– สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค
– กำกับดูแลเจ้าหน้าที่สนับสนุน
– ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์งานด้านทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้งาน Computer, Network, Software ,internet อย่างน้อย 3 ปี
– มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการติดตั้งและวางระบบ IT Infrastructure
– มีความรู้ระดับดีในการจัดการและดูแลระบบ Networking : Cisco Router, Network Switch, Firewall, IDS/IPS, Server อย่างน้อย 3 ปี
– มีความรู้ระดับพื้นฐานในการจัดการและดูแลระบบ Server : (MS Windows Server, Linux) , Database, Security, Antivirus
– สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามงาน การพัฒนาระบบได้ตามนโยบาย ได้เป็นอย่างดี
– มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถรียนรู้ต่อยอดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
– มีความสามารถในการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม ตาม scope งานที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูล (Database)
– เรียนรู้การพัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาหรือแก๋ไข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ ที่เหมาะสม
– ประเมิน/รายงานผลความคืบหน้าและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ
– ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาเว็บไซด์ขององค์กรและโปรแกรมที่ใช้งานขององค์กร
– ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมกับผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค
– จัดเตรียมเอกสาร เช่น คู่มือการใช้งาน
– ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ ด้านการเขียนโปรแกรม ด้านการออกแบบ และพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, C หรือ C# หรือ C++Programming หรือ HTML, WordPress
– มีความสามารถในการพัฒนาระบบงาน เช่น การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบงาน
– มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบปฏิบัติงาน Network เบื้องตัน
– มีความสามารถในการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
– สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้
– มีความรู้การป้องกันระบบฐานข้อมูล
– ความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

ติดต่อสมัครงานส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่
E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง
https://coe.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 202
Download ใบสมัครงาน
Download หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
เเบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ของผู้สมัครงาน
ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน