หน้าหลัก ศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวิศวกร

ศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวิศวกร

ค้นหาคำศัพท์ที่คุณสนใจ

คำศัพท์ภาษาไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การเพิกถอนใบอนุญาต
Revocation of License
การต่ออายุใบอนุญาต
Renewal of License
ใบแทนใบอนุญาต
Replacing License
สภาวิศวกร
Council of Engineers
การพักใบอนุญาต
Suspension of License
ใบอนุญาตนิติบุคคล
License for Juristic Person
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
License for Professional Practice
ใบอนุญาต
License
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Honorary Member
สมาชิกวิสามัญ
Extraordinary Member
สมาชิกสามัญ
Ordinary Member
สมาชิก
Member
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
Adjunct Eengineer
ระดับวุฒิวิศวกร
Senior Professional Engineer
ระดับสามัญวิศวกร
Professional Engineer
ระดับภาคีวิศวกร
Associate Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม
Associate Environmental Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาเคมี
Associate Chemical Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาเหมืองแร่
Associate Mining Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาอุตสาหการ
Associate Industrial Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า (สื่อสาร)
Associate Electrical Engineer (Telecommunication/ Electronic)
ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า (กำลัง)
Associate Electrical Engineer (Power)
ภาคีวิศวกรสาขาเครื่องกล
Associate Mechanical Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาโยธา
Associate Civil Engineer
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย .....
Regulation of the Council of Engineers on .....
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
The Ethical Committee
คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร
Subcommittee
กรรมการสภาวิศวกร
Council Board Member
คณะกรรมการสภาวิศวกร
Council Board
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
Engineer Act B.E. 2542
การต่ออายุใบอนุญาต
Renewal of License
การเพิกถอนใบอนุญาต
Revocation of License
การพักใบอนุญาต
Suspension of License