หน้าหลัก หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

ยินดีต้อนรับสู่หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติตลอดจนข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร หรือ ระดับวุฒิวิศวกร
 2. ใบอนุญาตไม่หมดอายุ ไม่อยู่ระหว่างพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต และไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)
 3. มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตรงตามสาขาเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับหนังสือรับรองเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานทุกงาน
 4. มีผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 1. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)
 2. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะด้าน)
 3. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
 4. แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ (Professional competency statement) (เฉพาะด้าน)
 5. ผลงานดีเด่น 1 เรื่อง
 1. กรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด โดยขอได้ครั้งละ 1 หัวข้อ และจัดส่งมาทางอีเมล professional@coe.or.th
 2. สภาวิศวกรแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอหนังสือรับรองและทดสอบความรู้ จำนวน 3,000 บาท ทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้
 3. หลังจากผลงานผ่านการพิจารณาสภาวิศวกรจะแจ้งผลทางอีเมล และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบทางออนไลน์ด้วย Application Zoom โดยผลการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งผ่านทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้
 4. เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านสภาวิศวกรจะแจ้งชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) จำนวน 5,000 บาท ทางอีเมล โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ชำระภายในกำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอหนังสือรับรอง
 5. เมื่อสมาชิกชำระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) แล้วสภาวิศวกรจะจัดส่งหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้

หมายเหตุ

สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

086-3696-023
professional@coe.or.th