หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักทางวิศวกรรม ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมคุณภาพวิศวกรไทย
 2. คำนึงถึงความปลอดภัยสาธารณะเป็นสำคัญ
 3. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 4. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบาย

1. ด้านการประกอบวิชาชีพ
 • พัฒนาวิศวกรตามกรอบความสามารถ
 • ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองความรู้ความชำนาญสาขาวิศวกรรมส่งเสริม และขยายให้ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลคุณภาพและจรรยาบรรณของวิศวกร
 • ปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดองค์ความรู้ ทักษะและการทดสอบ
2. ด้านการศึกษาและวิจัย
 • ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร
 • ผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome based)
 • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างการเรียนและการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning)
3. ด้านต่างประเทศและความยั่งยืน
 •  ผลักดันสภาวิศวกรเข้าสู่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (signatory member) ของ Washington Accord
 • ส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกเพื่อโอกาสในการประกอบวิชาชีพ ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มและเสริมองค์ความรู้และทักษะใหม่ 
 • พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรและส่งเสริมให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พัฒนาระบบ e-portfolio และ e-library และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
5. ด้านองค์กรและบริการ
 • ให้ข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ
 • ส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมทางด้านวิศวกรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
 • พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยและมีจิตบริการที่ดี
 • ยกระดับ digital platform ให้บริการสมาชิกด้วยระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
6. ด้านกฎหมาย
 • ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 • พิจารณาออกข้อบังคับและระเบียบ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ