หน้าหลัก การรับรองความรู้ความชำนาญ 17 สาขา

การรับรองความรู้ความชำนาญ 17 สาขา

ยินดีต้อนรับสู่การรับรองความรู้ความชำนาญ 17 สาขา

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําหนด สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 7 สาขา แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง วิชาการด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรม การส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรที่ไม่ใช่ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เล็งเห็นถึง ความสําคัญจึงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม จํานวน 17 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอาหารโดยออกเป็นประกาศกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ วิศวกรพ.ศ. 2542 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหล่านั้น มีความพร้อมและ ศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศการรับรองสาขาส่งเสริม

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th