หน้าหลัก คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขอหนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาวิศวกร และหนังสือรับรองช่วงระหว่างรอรับใบอนุญาต

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ตามมาตรา 39 ทวิ และ ยื่นประกอบ ข.1-ข.7)

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การทดสอบวัดผลผู้ตรวจสอบอาคาร

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ

ดูรายละเอียด

คู่มือประชาชน