หน้าหลัก วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน หมายถึง วิศวกรวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตามระเบียบ คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer พ.ศ. 2557 สำหรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนในประเทศไทย

ทั้งนี้ วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชำนาญของวิศวกรวิชาชีพผู้นั้นภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA) เท่านั้น

สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) สำหรับวิศวกรไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศและการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE)

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องนี้ ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ อาเซียน พ.ศ. 2557 (ASEAN Chartered Professional Engineer) และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering : MRA) ที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรม (Engineering Services Professionals) และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับการอำนวยความสะดวก ดังนี้

 • เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสภาวิศวกรที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรสามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้
 • ผู้ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้
 • เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
 • เป็นการอำนวยความสะดวกธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Business Services) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ ให้สามารถแข่งขันและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการจากนานาประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เรียบร้อยแล้ว จะสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) เพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ดังนี้

 1. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรมของประเทศผู้รับ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)
  โดยผู้สมัครจะต้องยื่นคำขอพร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า:
  (ก) ยอมรับหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล สอดคล้องกับนโยบายด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บังคับโดยประเทศแหล่งกำเนิด
  (ข) ยอมรับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ
  (ค) ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้รับที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับ
 2. ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนำมาใช้บังคับได้และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศผู้รับ หากได้รับการอนุมัติผู้สมัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยจะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับภายในขอบข่ายงานตามความชำนาญของตนซึ่งได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผู้รับ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายต่างประเทศ

1303 ต่อ 207
foreignaffairs@coe.or.th