หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คำแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

คำแนะนำและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE)

ACPE New Registration Guideline

 1. พิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน คลิกที่ https://service.coe.or.th/ACPE/Verifyform/7
 2. แนบสำเนาหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่
  • เอกสารประวัติอย่างย่อ (CV) ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้ากระดาษ                  
  • สำเนาหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
 3. ชำระค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จำนวน 1,000 บาท
 4. เตรียมนำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงานด้านวิศวกรรมตามที่ระบุในแบบคำขอ (Presentation) ออนไลน์ (zoom) เมื่อสภาวิศวกรแจ้งกำหนดนัดหมาย
 5. รอผลการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (การพิจารณาอนุมัติผลขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งจะพิจารณา 3 ครั้งต่อปี ได้แก่ เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)
 6. ชำระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE Certificate) จำนวน 2,000 บาท
 7. แจ้งความประสงค์ในการติดต่อขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ เมื่อสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณา