หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คำแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

คำแนะนำและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE)

ACPE New Registration Guideline

  1. พิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน คลิกที่ https://service.coe.or.th/ACPE/Verifyform/7
  2. แนบสำเนาหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่
    • เอกสารประวัติอย่างย่อ (CV) ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้ากระดาษ
  3. ชำระค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จำนวน 1,000 บาท
  4. เตรียมนำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงานด้านวิศวกรรมโดยใช้ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคำขอ จัดทำเป็น Power Point Presentation และนำเสนอผ่านการประชุม VDO Conference เมื่อสภาวิศวกรแจ้งกำหนดนัดหมาย
  5. รอผลการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (การพิจารณาอนุมัติผลขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งจะพิจารณา 3 ครั้งต่อปี ได้แก่ เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)
  6. ชำระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE Certificate) จำนวน 2,000 บาท
  7. สภาวิศวกรจะจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน