หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

 1. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181×230 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 2. ลายเซ็น *
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181×185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 3. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคำขอ *
  – กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมที่เด่นชัดเพื่อขอเลื่อนระดับ *
  – แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้รับ รองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 5. แบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD Activities)
  – ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สภาวิศวกร)
  – ทั้งนี้หน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้นั้น (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 6. แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ *
  – กรุณากรอกข้อมูลคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 7. รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น *
  – โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวนอย่างน้อย 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 โครงการและให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชี แสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดคำแนะนำการจัดทำรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น)
 8. หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
  – หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 9. หลักฐานการศึกษา (เพิ่มเติม ถ้ามี)
  – เอกสารหลักฐานการศึกษาระบุวันที่จบการศึกษา สำหรับวุฒิ ป.โท ป.เอก หรือวุฒิอื่นๆ
  – รวมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน (ไฟล์ .pdf)