ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำ ให้คนไทยมีบ้าน” เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้น ด้วยการเตรียมกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 ผู้ประสานงาน :นางสาวเมธาพร อยู่สุขอาบพนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโสส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อโทร. 089-761-3893

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

22 Nov 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 ชำระเพียง ท่านละ17,500 บาท

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

8 Nov 2023

สวทช.ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามแนบ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถเสนอชื่อโดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ เลขานุการในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ e-mail: manaschai.kunaseth@nstda.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 16 โดยต้องมีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 1 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 273 9696 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง EIT 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 หรือ คลิก รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน (สามพันบาทถ้วน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 043-754442 คุณสิรินทร์ โทรศัพท์ 092-9088837 และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://uniquest.msu.ac.th/

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 Nov 2023

สวทช. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมาที่ นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการสรหาฯ e-mail: uracha@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

31 Oct 2023

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11 (Advanced Master of Management Program, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาอบรม : ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 12 มิถุนายน 2569 เฉพาะวันพุธ เวลา 13.30 – 18.00 น. (รวม 126 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สมัครทาง online […]

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023
1 2 14