สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการเพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ระหว่าง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566  สแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง 

11 hours ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

6 days ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

2 Jun 2023

สภาวิศวกรเปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

🔴สภาวิศวกรเปิดบูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร บูชาเหรียญละ 299 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)*ค่าบริการจัดส่งเหมาจ่ายครั้งละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าเหรียญจะหมด 📌 ขั้นตอนการสั่งจอง ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายชล วังบุญคง โทร 08 6369 6024 ตรวจสอบการจัดส่งเหรียญพระวิษณุกรรม

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

31 May 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร)

ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการประกอบวิชาชีพแบบ Multi-discipline เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมของการออกใบอนุญาต โดยมองผลสําเร็จในภาพรวมของวิชาชีพ มีเป้าหมายคือการพัฒนาวิชาชีพในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับผู้มีความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแบบสหวิชาชีพ มีการ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิมโดยไม่ยึดติดกับคุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แต่ยังคงรักษามาตรฐานโดยต้องผ่านการทดสอบและพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาที่ขอข้ามสาขาตามที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งข้อ 8 วรรคสอง (1) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565 กำหนดให้สภาวิศวกรเรียกหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมดังกล่าว จึงสมควรต้องมีการเสนอยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป

1 week ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

30 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

2 weeks ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

26 May 2023

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (มีค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 (ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 May 2023

คณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อม ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสภาวิศวกรและสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

19 May 2023

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management and Leadership for Executives Program) (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-2676-5452 หรือ ร้อยเอกหญิง ปรินดา ภูคงเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 09-1915-6653 เอกสารประกอบ

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก แบ่งระยะการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 26 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวาระครบรอบ 80 ปี 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ในระยะที่ทุกคนมีความเหมาะสม 3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากประเทศที่สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหมายความรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ และค่าคำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยมีประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 4 ข้อ1. ค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท2. คำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท3. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท4. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่

4 weeks ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

9 May 2023
1 2 17