ข่าวดี!!! ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และความร่วมมือกับกรมสรรพากร

ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญฯ (ระดับวิศวกร/วิศวกรวิชาชีพ) สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาชีพแบบเหมาได้ 30% ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

24 Nov 2023

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผูบริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร เข้าพบนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเเละบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ รมว.กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรับรองการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานสอดคล้อง ตามข้อตกลง Washington Accord เพื่อยกระดับให้วิศวกรของไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น เเละได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเคลื่อนย้ายประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ โดยจะประสานการทำงานในรายละเอียดร่วมกับสภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม เเละสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป

5 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Nov 2023

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำ ให้คนไทยมีบ้าน” เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้น ด้วยการเตรียมกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 ผู้ประสานงาน :นางสาวเมธาพร อยู่สุขอาบพนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโสส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อโทร. 089-761-3893

6 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

22 Nov 2023

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เกิดการสั่นไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายพิศุทธิ์ สุขุม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หรือตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เกิดการสั่นไหว โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม โดยได้มีการเดินสำรวจตั้งแต่ด้านนอกอาคารไปจนถึงด้านในอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผลการสำรวจในเบื้องต้นนั้น ไม่พบร่องรอยการแตกฉีกของผนัง ไม่พบการทรุดตัวของอาคาร พบรอยแตกร้าวทั้งเก่าและใหม่ โดยรอยแตกร้าวใหม่นั้นเกิดขึ้นบนผนังนั้นไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นโยกและกล้องสำรวจการทรุดตัวพิสูจน์ความละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นไหวของอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลในเชิงลึก รวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, กิจกรรมเป็นข่าว, ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

PR COE

19 Nov 2023

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

สภาวิศวกร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ร่วมทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภาวิศวกร เลขที่บัญชี 140-270922-2ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 การขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีส่งรายละเอียด ดังนี้

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

14 Nov 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ยังมิได้กำหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจนว่าสภาวิศวกรจะออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรณีใด ดังนั้น เพื่อความชัดเจนจึงกำหนดให้กรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลาย ชำรุด หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อสภาวิศวกร พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่าใบแทนใบอนุญาต โดยใบแทนใบอนุญาตให้วันหมดอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม และกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป หมายเหตุ : สมาชิกที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับดังกล่าว จะได้รับ CPD 2 หน่วย

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

13 Nov 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกร

🔴 ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกรสภาวิศวกรกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกร 📅 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566⏰ เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา🏢 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) หมายเหตุ :สำนักงานสภาวิศวกรเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้สมาชิกสามารถใช้บริการผ่านระบบ Online ได้ตลอด 24 ชม.

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

10 Nov 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 ชำระเพียง ท่านละ17,500 บาท

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

8 Nov 2023

สวทช.ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามแนบ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถเสนอชื่อโดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ เลขานุการในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ e-mail: manaschai.kunaseth@nstda.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023
1 2 24