อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

6 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Apr 2024

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ อาคาร วสท. ชั้น 4 ถนนรามคำแหง (วัดเทพลีลา)วิทยากร : ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน หมายเหตุ : 1. รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน2. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้รับ CPD 3 หน่วย3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability” วิทยากร : 1. ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์กรรมการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด President-Elect ASHRAE Thailand Chapter อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัยCEO and Co-Founder of Alto Tech Global Co.,Ltd. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ ห้องรามคำแหง 2-4 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่ 17วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเผยแพร่ในงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 19 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตอบรับบทคัดย่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ส่งบทความฉบับเต็มวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ตอบรับบทความเพื่อดำเนินการวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วม คลิก

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณสราวุธ อุตะมะ ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Apr 2024

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice) วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00-08.30 (ตามเวลาประเทศไทย)ผ่านระบบการประชุมทางไกล งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการยอมรับร่วมกันด้านวิชาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน คลิกที่นี่ (ภายในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567)

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Apr 2024

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3206 ตอนควบคุม 020 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรีตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.2/2567 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-339-304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการ

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Apr 2024

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกร (เหรัญญิกสภาวิศวกร) และประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย และเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจและสานต่อนโยบายการดำเนินงานในอนาคต

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

28 Mar 2024

ด่วนที่สุด-บริษัท ชัชวาล-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล

บริษัท ชัชวาล-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน Group Leader – Mechanical Engineer Mechanical Engineer(Design) Senior Electrical Engineer (Design)

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Mar 2024
1 2 30