ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

19 Sep 2023

สภาวิศวกรร่วมกับวสท. ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทบทวนการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นจำ สามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2566 (รับจำนวนจำกัด 100 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ :

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

11 Sep 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

4 Sep 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 19/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566  นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

29 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 16/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวิศวกร และราคาที่ยื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

ตามที่สภาวิศวกร ได้มีประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะทำงานจัดหาพัสดุ (ผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข […]

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 50โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ “มาเรียนสมาธิกันเถอะ” ภาคจันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.00-19.00 น. ปฐมนิเทศ : วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.เริ่มเรียน : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 สาขา 200 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) สอบถามเพิ่มเติม คุณสายชล 08-6369-6024 คุณกนกพร 08-5800-3113 จ-ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลงทะเบียน คลิก

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

27 Jul 2023
1 2 8