งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้ 1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล 3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

16 May 2024

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว 

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

15 May 2024

ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator”

ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator” เพื่อสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้การเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อหาทางแก้ไข การลงมือทำ และการลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรมและวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ที่จะทำให้คุณมาเป็นนวัตกรวัยเยาว์ จากพวกเรานักเรียน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. วันจัดกิจกรรม : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567เวลา 08:30-17:00 น.ณ อาคารสภาวิศวกร BTS โชคชัย 4 สนใจสมัคร คลิก (รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น) […]

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

26 Apr 2024

สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้ว

สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกร สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่เคยได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ 1 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

26 Apr 2024

ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

สภาวิศวกรขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ การร่วมงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือการขยายงานของบริษัทไทยไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไน คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนแล้วได้อะไร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)คลิก

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

25 Apr 2024

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Apr 2024

JGSEE ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อรับรองผู้ประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อรับรองผู้ประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามหลักสูตรการอบรมฯ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการฯ หากท่านใดสนใจสามารถตอบกลับตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมทางอีเมล์ที่ powerplantthsi.jgsee@gmail.com ภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

22 Mar 2024

เตรียมพบกับ การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมฯ โฉมใหม่

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมฯ วิดีโออบรมความพร้อมฯ เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) และข้อสอบทุกรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

3 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Mar 2024

ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สภาวิศวกรได้จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปีนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของสภาวิศวกร ในโอกาสนี้ สภาวิศวกรได้ชี้แจงเรื่องราวประเด็นต่างๆ ให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นก่อนการลงมติ โดยเปิดการประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม จำนวน 3,430 คน ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดท้ายข้อความประชาสัมพันธ์นี้

3 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

5 Mar 2024
1 2 10