งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่ไสว วัฑฒโน) พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

6 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

29 Nov 2023

ข่าวดี!!! ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และความร่วมมือกับกรมสรรพากร

ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญฯ (ระดับวิศวกร/วิศวกรวิชาชีพ) สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาชีพแบบเหมาได้ 30% ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

24 Nov 2023

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เกิดการสั่นไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายพิศุทธิ์ สุขุม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หรือตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เกิดการสั่นไหว โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม โดยได้มีการเดินสำรวจตั้งแต่ด้านนอกอาคารไปจนถึงด้านในอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผลการสำรวจในเบื้องต้นนั้น ไม่พบร่องรอยการแตกฉีกของผนัง ไม่พบการทรุดตัวของอาคาร พบรอยแตกร้าวทั้งเก่าและใหม่ โดยรอยแตกร้าวใหม่นั้นเกิดขึ้นบนผนังนั้นไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นโยกและกล้องสำรวจการทรุดตัวพิสูจน์ความละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นไหวของอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลในเชิงลึก รวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, กิจกรรมเป็นข่าว, ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

PR COE

19 Nov 2023

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

สภาวิศวกร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ร่วมทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภาวิศวกร เลขที่บัญชี 140-270922-2ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 การขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีส่งรายละเอียด ดังนี้

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

14 Nov 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ยังมิได้กำหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจนว่าสภาวิศวกรจะออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรณีใด ดังนั้น เพื่อความชัดเจนจึงกำหนดให้กรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลาย ชำรุด หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อสภาวิศวกร พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่าใบแทนใบอนุญาต โดยใบแทนใบอนุญาตให้วันหมดอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม และกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป หมายเหตุ : สมาชิกที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับดังกล่าว จะได้รับ CPD 2 หน่วย

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

13 Nov 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกร

🔴 ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกรสภาวิศวกรกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกร 📅 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566⏰ เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา🏢 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) หมายเหตุ :สำนักงานสภาวิศวกรเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้สมาชิกสามารถใช้บริการผ่านระบบ Online ได้ตลอด 24 ชม.

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

10 Nov 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Nov 2023

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

19 Oct 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

19 Sep 2023
1 2 9