หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

“องค์กรหลักทางวิศวกรรม ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกสภาวิศวกร
President

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย
ลีเผ่าพันธุ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

นายลือชัย ทองนิล

เลขาธิการสภาวิศวกร
Secretary-General

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา
ขาวเธียร

เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

รองเลขาธิการสภาวิศวกร คนที่ 1
Deputy Secretary-General

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร
วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

รองเลขาธิการสภาวิศวกร คนที่ 2
Deputy Secretary-General

นายประสงค์ นรจิตร์

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
Deputy Treasurer

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ดร.กมล ตรรกบุตร

ศาสตราจารย์ ดร.มงคล
มงคลวงศ์โรจน์

นายอาทร สินสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง

นายประเสริฐ วรปัญญา

รองศาสตราจารย์เอนก
ศิริพานิชกร

นายโกมล เดชกวินเลิศ

ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

นายพิศุทธิ์ สุขุม

ศาสตราจารย์ ดร.อมร
พิมานมาศ

นายชูเลิศ จิตเจือจุน