หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

รองศาสตราจารย์
ดร.การุญ จันทรางศุ

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวิช ลิ่มทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

รองศาสตราจารย์
สิริวัฒน์ ไชยชนะ

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

รองศาสตราจารย์
ดร.สกุล ห่อวโนทยาน

นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

นายทศพร ศรีเอี่ยม

นายสุนทร ทิพยรัตน์สุนทร

นายรณภพ สุนทรโรหิต

รองศาสตราจารย์
ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

นายณัฐ สุขสงวน