หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7

นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

รองศาสตราจารย์
ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

รองศาสตราจารย์
ดร.สกุล ห่อวโนทยาน

รองศาสตราจารย์
สิริวัฒน์ ไชยชนะ

รองศาสตราจารย์
เอนก ศิริพานิชกร

นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เทียบ เอื้อกิจ

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มงคล ดำรงค์ศรี

นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์

ศาสตราจารย์
ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์
หล่อทองคำ