หน้าหลัก วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิศวกรวิชาชีพในฐานะที่ เป็นวิศวกรวิชาชีพในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงาน วิศวกรเอเปค

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกร เอเปค (APEC Engineer) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิศวกร ตามแบบที่ คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด พร้อมกับสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการ ศึกษา และเอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับไม่ต่ำกว่าผู้ยื่นคำขอ หรือโดยเจ้าของ สถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอ ทำงานอยู่ หรือเคยทำงานและให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 1,000 บาท

สิทธิของวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
การจดทะเบียนวิศวกรเอเปคเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าวิศวกรวิชาชีพได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องมาจากการรวม กลุ่มด้านบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านบริการวิศวกรรม ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าไปให้บริการด้านวิชาชีพด้วยเช่นกัน

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายต่างประเทศ

1303 ต่อ 207
foreignaffairs@coe.or.th