รายชื่อคณะทำงาน

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ได้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 26 คณะ ดังนี้

 1. คณะทำงานจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร
 2. คณะทำงานบริหารจัดการอาคารสำนักงานสภาวิศวกร
 3. คณะทำงาน Steering group
 4. คณะทำงานความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
 5. คณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์และส่งเสริมการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
 6. คณะทำงานพิจารณาคำขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับมาตรฐานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 7. คณะทำงานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
 8. คณะทำงานกำกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์หรือหลักสูตรเทคโนโลยีทางวิศวกรรม (Engineering Technology Program) ตาม Sydney Accord (Engineering Technology Program Accreditation Commission: ETAC)
 9. คณะทำงานกำกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตาม Washington Accord (Engineering Program Accreditation Commission: EAC)
 10. คณะทำงานพัฒนาระบบ TABEE
 11. คณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์และส่งเสริมการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
  วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
 12. คณะทำงานตรวจรับการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
 13. คณะทำงานตรวจรับโครงการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปงบประมาณ 2566 ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล
 14. คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิศวกรรมโยธา”
 15. คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 16. คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
 17. คณะทํางานพัฒนาระบบให้สอดคล้องตามข้อตกลงวิศวกรเอเปคและข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
 18. คณะทํางานออกหนังสือรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 19. คณะทำงานพิจารณาคำร้องขอรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอน รายนายศักดิ์สิทธิ์ อินทร์ทอง นายสันติธรรม สีนวลสกุลณี และนายประภาส วันทอง
 20. คณะทำงานอุทธรณ์รายนายสุชาติ อัศวพงษ์เกษม เลขทะเบียน ภย.15582
 21. การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบให้สอดคล้องตามข้อตกลงวิศวกรเอเปคและข้อตกลงยอมรับร่วม ของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
 22. คณะทำงานเผยแพร่ข่าวสารสภาวิศวกร
 23. คณะทำงานส่งเสริมวิศวกรวิชาชีพ (Professional Engineers)
 24. คณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมนานาชาติ (International conference)
 25. คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
 26. คณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรมโลหการ